Shiho Hi

Bước 1:

 1. Mặt nhìn về phía trước.
 2. Xuống trung bình tấn:
  • Chân trái co lên đụng đầu gối chân phải
  • 2 tay bắt chéo lên đầu (head block), thường thì tay phải nằm trong
  • Chân trái thả xuống ngang chân phải
  • 2 tay đưa xuống trước hạ bộ (low block), tay phải nằm trong

Bước 2:

 1. 2 tay đưa qua bên hông phải (tay phải nắm lại hướng lên trên, lòng bàn tay trái mở ra, cover tay phải)
 2. Đưa tay trái về phía trước: lòng bàn tay mở ra, hướng xuống đất
 3. Nhìn qua trái, rồi từ từ xoay tay trái qua bên trái (ngang với thân hình) với lòng bàn tay vuông góc với mặt đất (chặt tay đối phương),
 4. Chân phải bước lên 90 độ, thân hình xoay về bên trái,
 5. Đấm tay phải về phía trước (middle punch).

Bước 3:

 1. Nhìn qua trái, rồi từ từ rút chân trái về (90 độ) ngang với chân phải với lòng bàn tay phải mở ra,
 2. Đấm tay trái về phía trước (middle punch).

Bước 4:

 1. Nhìn qua trái,
 2. Chân phải bước lên 90 độ (ngang với chân trái), với lòng bàn tay trái mở ra,
 3. Đấm tay phải về phía trước (middle punch).

Bước 5:

 1. Nhìn qua trái, rồi từ từ rút chân trái về (90 độ) ngang với chân phải với lòng bàn tay phải mở ra,
 2. Đấm tay trái về phía trước (middle punch),
 3. Trở về vị trí ban đầu.

Bước 6:

 1. Mắt nhìn qua phải, rồi xoay người qua phải
 2. Rút chân phải về phía sau chân trái (nhón chân phải, cách chân trái nửa bước)
 3. Thực hiện “reverse punch” bằng tay phải (tay trái kéo tay đối phương về phía mình, tay phải đấm)

Bước 7:

 1. Đá chân phải lên phía trước
 2. Rồi chuyển chân phải lên trên (phía phải) 45 độ với chân trái
 3. Đấm 2 cái: bắt đầu bằng tray trái (cao), rồi tay phải (thấp)

Bước 8:

 1. Mắt nhìn qua trái, rồi xoay người qua trái
 2. Rút chân trái về phía sau chân phải (nhón chân trái, cách chân phải nửa bước)
 3. Thực hiện “reverse punch” bằng tay trái (tay phải kéo tay đối phương về phía mình, tay trái đấm)

Bước 9:

 1. Đá chân trái lên phía trước
 2. Rồi chuyển chân trái lên trên (phía trái) 45 độ với chân phải
 3. Đấm 2 cái: bắt đầu bằng tray phải (cao), rồi tay trái (thấp)

Bước 10:

 1. Nhìn qua phải, xoay người 90 độ
 2. Thực hiện “low block” bên phải
 3. Đá ngang bằng chân phải (side kick) (2 tay đưa về ngang hông)
 4. Thu chân phải về (đụng đầu gối chân trái)
 5. Xuống trung bình tấn :
  • 2 tay giơ cao qua đầu (chéo nhau),
  • rút 2 tay về ngang hông
  • chân phải thả xuống ngang với chân trái

Bước 11:

 1. Nhìn qua trái
 2. Thực hiện “low block” bên trái
 3. Đá ngang bằng chân trái (side kick) (2 tay đưa về ngang hông)
 4. Thu chân trái về (đụng đầu gối chân phải)
 5. Xuống trung bình tấn :
  • 2 tay giơ cao qua đầu (chéo nhau),
  • rút 2 tay về ngang hông
  • chân trái thả xuống ngang với chân phải

Bước 12:

 1. Nhìn qua phải ra phía sau, xoay người qua phải 180 độ,
 2. Thực hiện “outside chest block” bằng tay trái (từ ngoài vô)
 3. Thực hiện “inside chest block” bằng tay phải (vòng ra phía ngoài tay trái)
 4. Đấm tay trái (chest punch) rồi tay phải

Bước 13:

 1. Nhìn qua trái ra phía sau, xoay qua phải 180 độ,
 2. Thực hiện “outside chest block” bằng tay trái (từ ngoài vô)
 3. Thực hiện “inside chest block” bằng tay phải (vòng ra phía ngoài tay trái)
 4. Đấm tay trái (middle punch) rồi tay phải

Bước 14:

 1. Rút chân phải về ngang hàng với chân trái
 2. Xuống trung bình tấn để trở về vị trí ban đầu
 3. Kết thúc bài quyền