Self Defense Techniques

A/ Đấm Vòng

#

Tấn Công

Tự Vệ

1

Chân phải tiến,
Đấm vòng phải

 1. Chân phải tiến, 2 tay block
 2. Chỏ vô sườn
 3. Luồn 1 vòng dưới tay đối phương, bẻ bàn tay ngược lên

 

2

Chân phải tiến,
Đấm vòng phải

 1. Chân phải tiến, 2 tay block
 2. Chỏ vô sườn
 3. Luồn 1 vòng  dưới tay đối phương, bẻ tay ra sau lưng,
 4. Đè đầu đối phương xuống đất

 

3

Chân phải tiến,
Đấm vòng phải

 1. Chân phải tiến, 2 tay block
 2. Chỏ vô sườn
 3. Luồn nửa vòng dưới tay đối phương, lật tay đối phương lên, sau đó bẻ bằng vai

 

4

Chân phải tiến,
Đấm vòng phải

 1. Chân phải tiến, 2 tay block
 2. Chỏ vô sườn
 3. Luồn 1 vòng dưới tay đối phương, đổ tay rồi đè vai đè đối phương xuống đất

 

5

Chân phải tiến,
Đấm vòng phải

 1. Chân phải tiến, 2 tay block
 2. Chỏ vô sườn
 3. Luồn 1 vòng dưới tay đối phương, đổ tay rồi dùng người đè đối phương xuống đất

 


 

B/ Đấm Thẳng

#

Tấn Công

Tự Vệ

1

Chân phải tiến,
tay phải đấm thẳng trên (mặt)

 1. Chân trái bước tới trái 45 độ
 2. Tay phải block ngoài (inside block)
 3. Tay phải nắm tay đối phương kéo xuống, chân phải lên gối
 4. Chỏ xuống bằng tay trái hoặc phải

2

Chân phải tiến,
tay phải đấm thẳng trên (mặt)

 1. Chân trái bước tới trái 45 độ
 2. Tay phải block ngoài (inside block)
 3. Tay phải luồn ra phía trước, kẹp cổ
 4. Tay trái chận cổ từ phía sau
 5. Kéo đối phương ra phía sau (bằng tấn sau)
 6. nắm tay đối phương kéo xuống, chân phải lên gối
 7. Chỏ xuống bằng tay trái hoặc phải

3

Chân phải tiến,
tay phải đấm thẳng trên (mặt)

 1. Chân trái bước tới trái 45 độ
 2. Tay phải block ngoài (inside block)
 3. Tay phải luồn ra phía trước, tay trái chận cổ từ phía sau, 2  tay bẻ cổ

4

Chân trái tiến,
tay trái đấm thẳng trên

 1. Chân trái tiến thẳng
 2. Tay phải block, gạt tay đối phương
 3. Tay phải nắm cổ áo,
 4. Chân phải tiến, vật đối phương qua trái

5

Chân phải tiến,
tay phải đấm thẳng trên (mặt)

 1. Chân phải lùi
 2. Tay trái block trên (raising block)

6

Chân phải tiến,
tay phải đấm thẳng giữa (ngực)

 1. Chân phải lùi
 2. Tay trái block giữa (inside block)

7

Chân phải tiến,
tay phải đấm thẳng giữa (ngực)

 1. Chân phải lùi
 2. Tay trái block giữa (outside block)

8

Chân phải tiến,
tay phải đấm thẳng thấp (bụng dưới)

 1. Chân phải lùi
 2. Tay trái block dưới (low block)

C/ Nắm

#

Tấn Công

Tự Vệ

1

Chân phải tiến,
Tay phải nắm cổ áo trái

 1. Chân phải lùi. (KEY: break balance đối phương) thoát ra phía sau
 2. Tay trái block trên (raising block)

2

Chân phải tiến,
Tay phải nắm cổ áo trái

 1. Tay phải chụp tay đối phương
 2. Chân phải lùi về (KEY: break balance đối phương) thoát ra phía sau
 3. Tay phải lật tay đối phương lên
 4. Tay trái break tay đối phương từ ngoài vô trong

3

Chân phải tiến,
Tay phải nắm cổ áo giữa

 1. Tay phải chụp tay đối phương, bẻ ngang lên
 2. Tay trái nắm cổ tay đối phương
 3. 2 tay kẹp lại làm động tác lạy
 4. Lên gối phải

4

Chân phải tiến,
Tay phải nắm lưng quần

 1. Chân phải lùi
 2. Tay trái thực hiện low block (inside-out), gạt tay đối phương ra trái

5

Chân phải tiến,
Tay phải nắm lưng quần

 1. Chân phải lùi
 2. Tay phải thực hiện low block (inside-out), gạt tay đối phương ra phải

6

Chân phải tiến,
Tay phải nắm lưng quần

 1. Tay trái nắm tay đối phương, chân phải lùi (key: break balance đối phương)
 2. Tay phải thực hiện low block (inside-out), chặt tay đối phương

D/ Đá Vòng

#

Tấn Công

Tự Vệ

1

Đá round house phải

 1. Tay trái block dưới, tay phải block đầu
 2. Tay trái nắm chân, chân phải tiến sát gần đối phương
 3. Chân phải gạt